Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta  podczas procesu Rejestracji.

b) Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym również Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego). W przypadku osób pomiędzy 13, a 18 rokiem życia do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego;

c) Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania stanem złożonych przez niego Zamówień, do którego dostęp Klienta możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła;

f) Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

g) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Klientem;

h) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,

i) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza;

j) Sklep Internetowy (Sklep) – niniejszy serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, korzystać z Usług, a także usług świadczonych przez Podmioty trzecie;

k) Strona/y – Usługodawca i Klient;

l) Towar – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie;

m) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną),

n) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego;

o) Usługodawca – firma OTIGO Marcin Węgrzynek z siedzibą pod adresem: ul. Olbrachta 23/23, 01-102, Warszawa, NIP: 9511483062.

p) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów.

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z oferowanych za pośrednictwem Sklepu Usług.

2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi: umożliwienia Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.

5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.

6. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawcy) bez uprzedniego informowania o tym Klientów pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez nich praw, a także zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta, a w szczególności w celu:

a) utrzymania sesji Klienta,

b) dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

10. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Towarów), oprogramowanie Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

11. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 5 b) Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

13. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

4. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Usługodawcę.

5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub skorzystanie z Usługi.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

d) zachowania w poufności Hasła i Loginu;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient podczas korzystania ze Sklepu  dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Klienta), której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub linku) przez Klienta formularza Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

9. Klient, który dokonał Rejestracji może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Klienta) w każdym czasie poprzez żądanie usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

10. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem usunięcia Konta Klienta.

11. W trakcie Rejestracji Klient dokonuje czynności, na które składa się:

11.1. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,  

11.2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,

11.3. podanie Loginu, Hasła oraz adresu e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,

11.4. możliwość wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych,

11.5. możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

11.6. uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.

12. Wraz z dokonaniem Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Klienta Loginu i Hasła.

13. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Klient  zobowiązany jest do:

13.1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

13.2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta,

13.3. zachowania w tajemnicy Hasła i Loginu oraz nieudostępniania go innym osobom.

14. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Klient ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.

 15. Wszelkie publikowane kody, rabaty i promocje nie sumują się, chyba że w opisie promocji zaznaczono inaczej.

16. Przyznanego rabatu lub zniżki z tytułu promocji oraz rat „10 rat za 0%” nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.


IV. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy.

1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 5b) Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany na stronie internetowej Sklepu), a następnie dokonać wyboru tego Towaru i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru.

4. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

a) e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierający istotne elementy Zamówienia; 

b) e-mail o tytule „Potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie” potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia i fakt zawarcia umowy sprzedaży Towaru. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.

6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 5b) powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta, o których mowa w punkcie V poniżej.

7. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. W przypadku Umowy sprzedaży Towaru zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną Klient ma możliwość uiszczenia cenym.in. gotówką przy odbiorze dostawy lub przelewem bankowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia.

8. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Wysyłka Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

9. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.

10. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

11. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

12. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

13. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 5 b)Regulaminu powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

14. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia Podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez uprzedniego informowania o tym Klientów pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez nich praw, a także zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

15. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki lub

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

– Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość lub umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu dni.

2. Wskazany w pkt V 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług – od momentu zawarcia Umowy.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usług został umieszczony na stronie internetowej Sklepu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość lub umowy o świadczenie Usług, Umowa jest uważana za niezawartą.

5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni, wykluczający możliwość uszkodzenia w trakcie transportu, sposób w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym wraz z wszystkimi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres firmy OTIGO.

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru w wyniku odstąpienia od Umowy sprzedaży (przesyłka ze zwrotem) ponosi Konsument.

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w V. 1. powyżej;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

e) dostarczania prasy.

VI. Niezgodność Towaru z umową oraz reklamacja Klienta nie będącego Konsumentem.

1. Usługodawca, jako sprzedawca, odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta poprzez Sklep Internetowy, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Usługodawcę. Reklamację należy doręczyć pisemnie na adres firmy OTIGO. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.

3. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

VII. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu.

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.

2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie  funkcjonowania Sklepu Internetowego, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

3. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu – ujawnionych w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.

6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VIII. Odpowiedzialność.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy; 

b) skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym;

d) brak zachowania w poufności przez Klienta Hasła i Loginu, a w szczególności skutki udostępnienia Hasła i Loginu Podmiotowi trzeciemu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego z powodu skutków działania siły wyższej.

5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

3. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

5. W razie zmiany Regulaminu oraz w przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2023 r.